Regulamin Kapituły

Regulamin Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się” 

  1. Kapitułę powołuje Organizator Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”.
  2. Kapituła Konkursu składa się z co najmniej siedmiu członków będących przedstawicielami: środowisk twórczych, pedagogicznych, organizacji i instytucji działających na rzecz współpracy międzykulturowej.
  3. Kapituła Konkursu spośród swoich członków wybiera przewodniczącego oraz jego zastępców w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  4. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności Organizator może zmienić skład Kapituły Konkursu, odwołując lub powołując poszczególnych członków Kapituły Konkursu.
  5. Obsługę prac Kapituły Konkursu zapewnia Sekretariat Konkursu.
  6. Kapituła Konkursu wybiera finalistów oraz laureatów Konkursu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
  7. Kapituła Konkursu przy dokonaniu wyboru finalistów oraz laureatów kieruje się kryteriami określonymi w par. 7. Regulaminu Konkursu.
  8. Kapituła może zaprosić ekspertów do pomocy w ocenie merytorycznej nadesłanych prac konkursowych.
  9. Wszyscy członkowie Kapituły oraz zaproszeni eksperci zobowiązani są do zachowania poufności posiedzeń, podczas których wybrani zostaną finaliści oraz laureaci Konkursu.
  10. Z posiedzeń Kapituły sporządzany jest protokół z załączoną listą obecności.