Regulamin

Regulaminy

Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”

§ 1.
Cel i przedmiot Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”

 1. Celem Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”, zwanego dalej Konkursem, jest pogłębienie wiedzy o wielokulturowości naszego społeczeństwa, kształtowanie postaw akceptacji kulturowej różnorodności, rozwijanie empatii i życzliwości młodego pokolenia wobec przebywających w Polsce uchodźców i imigrantów oraz mniejszości etnicznych i narodowych.
 2. Przedmiotem Konkursu są prace projektowe prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz środowiska mniejszości i ich kulturowe tradycje. Projekty mogą zostać przygotowane w formie wybranej przez realizatorów, na przykład w formie filmu, prezentacji scenicznej, wystawy plastycznej i fotograficznej, opracowanych wywiadów i reportaży lub innych wybranych przez uczestników Konkursu form przekazu.
 3. Konkurs jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Organizator i patroni Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”

 1. Organizatorem Konkursu jest Koalicja, w której skład wchodzą przedstawiciele następujących organizacji społecznych: Fundacji Ludzi Otwartej Wyobraźni – FLOW, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej – KFON, Jezuickiego Centrum Społecznego „W akcji”, Koalicji NIE dla chaosu w szkole, Portalu Edukacyjnego „etykawszkole.pl”, Społecznego Towarzystwa Oświatowego – STO, Fundacji SINTAR oraz osoby zainteresowane realizacją Konkursu.
 2. Obsługę organizacyjną Konkursu zapewnia Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni – FLOW. Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Fundacji:
  Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni – FLOW
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  Tel. (+48) 788 073 073
  E-mail: [email protected]
 3. Konkurs został objęty patronatem przez: Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara, Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, wydawnictwo Wolters Kluwer, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

§ 3.
Uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”

 1. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo.
 3. Projekty konkursowe powinny być realizowane we współpracy z osobami, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swój kraj i przebywają obecnie w Polsce (uchodźcy) lub przybyły do Polski z innych względów (imigranci), bądź z przedstawicielami zamieszkujących w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.
 4. Dzieci i młodzież ze środowisk prezentowanych w projekcie uczestniczą w Konkursie na prawach członków zespołu realizującego projekt. Organizatorzy zachęcają do tworzenia takich zespołów.
 5. Uczestnicy Konkursu mogą w trakcie realizacji projektu korzystać ze wsparcia osób dorosłych.

§ 4.
Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”

 1. Prace zgłoszone do Konkursu oceniać będzie Kapituła Konkursu.
 2. Kapitułę Konkursu powołuje Organizator Konkursu.
 3. Kapituła Konkursu składa się z co najmniej siedmiu członków będących przedstawicielami: środowisk twórczych, pedagogicznych, organizacji i instytucji działających na rzecz współpracy międzykulturowej.
 4. Szczegółowe zasady działania Kapituły Konkursu określa regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

§ 5.
Kategorie wiekowe Konkursu

Projekty konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej i ostatniej klasy gimnazjum,
 • uczniowie uczęszczający do szkoły średniej.

W przypadku gdy zespół realizujący projekt konkursowy składać się będzie z przedstawicieli obu wymienionych kategorii wiekowych, o zakwalifikowaniu danego zespołu do określonej kategorii zadecyduje Kapituła Konkursu.

§ 6.
Organizacja i przebieg Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”

 1. Informacja o ogłoszeniu Konkursu udostępniona jest na stronie internetowej Konkursu www.konkurspoznajmysie.pl.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie znajdującego się w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu.
 3. Ustala się następujący terminarz:
  – do 31 marca 2019 r. zgłaszanie udziału w Konkursie
  – do końca roku szkolnego 2018/2019 nadsyłanie zrealizowanych projektów
 4. Sekretariat Konkursu przyjmuje do 31 marca 2019 roku przesyłane pocztą elektroniczną wypełnione formularze zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną nadany przez sekretariat Konkursu numer zgłoszenia, który powinien być załączony do przesyłanych w późniejszym terminie dokumentów i materiałów konkursowych.
 5. Sekretariat Konkursu przyjmuje do końca czerwca 2019 roku następujące dokumenty:
  – wypełniony w wersji papierowej formularz przebiegu realizacji projektu (załącznik nr 3 dla zgłoszeń indywidualnych, załącznik nr 3 dla zgłoszeń zespołowych)
  – dokumentację wykonanego projektu konkursowego zarejestrowaną na nośnikach elektronicznych, wysłaną pocztą elektroniczną na adres sekretariatu Konkursu ([email protected])
 6. Do przesłanego formularza przebiegu realizacji projektu należy załączyć:
  – wypełniony w wersji papierowej formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie;
  – podpisane przez rodziców bądź prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników Konkursu oświadczenie o ich zgodzie na udział danej osoby w Ogólnopolskim Konkursie „Poznajmy się”.
 7. O dotrzymaniu terminu realizacji projektu decyduje data stempla pocztowego przesłanego formularza realizacji pracy konkursowej oraz data nadania e-maila z załączoną dokumentacją zrealizowanych prac. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu.
 8. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oraz formularz przebiegu realizacji pracy konkursowej można pobrać ze strony internetowej Konkursu (www.konkurspoznajmysie.pl).
 9. Wersje elektroniczne dokumentów: formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oraz formularz przebiegu realizacji pracy konkursowej – muszą być zgodne z wersją drukowaną, z zastrzeżeniem warunku dotyczącego wymaganych wyłącznie w wersji drukowanej podpisów osób uprawnionych.
 10. Informacje zawarte w formularzu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oraz w formularzu prezentującym przebieg realizacji projektu konkursowego dotyczące planowanych i zrealizowanych działań mogą w uzasadnionych przypadkach różnić się, z wyjątkiem tematu pracy konkursowej oraz nazwiska lidera projektu.

§ 7.
Kryteria oceny – wybór finalistów i laureatów

 1. Sekretariat Konkursu dokonuje formalnej oceny nadesłanej dokumentacji wykonanych projektów z punktu widzenia spełnienia warunków konkursowych zawartych w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”.
 2. Prace zaakceptowane pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez Kapitułę Konkursu.
 3. W ocenie projektów Kapituła będzie brała pod uwagę:
  – udokumentowaną bezpośrednią współpracę w realizacji projektu uczestników Konkursu z przebywającymi w Polsce uchodźcami, imigrantami lub przedstawicielami mniejszości etnicznych i narodowych,
  – zaangażowanie, pomysłowość i innowacyjność, stopień trudności w realizacji podjętego zadania, wykorzystanie materiałów źródłowych,
  – zawartość merytoryczną, spójność założeń projektu z doborem form jego realizacji, atrakcyjność prezentacji,
  – sposób i zasięg zrealizowanego lub planowanego upowszechniania projektu.
 4. Na podstawie oceny merytorycznej projektów Kapituła wyłania uczestników finalistów i laureatów Konkursu.
 5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. O nominowaniu do nagrody Sekretariat Konkursu informuje uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listownie.
 7. Lista finalistów zamieszczona będzie na stronie internetowej Konkursu.

§ 8.
Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w listopadzie 2019 roku.
 2. Laureaci otrzymają:
  – Nagrodę Specjalną ufundowaną przez sponsorów Konkursu
  – Dyplom Laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”
  – Prawo do posługiwania się tytułem Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”
  – Możliwość zaprezentowania pracy konkursowej na stronie internetowej Konkursu.
 3. Finaliści otrzymają:
  – Nagrodę ufundowaną przez sponsorów Konkursu
  – Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu “Poznajmy się”
  – Prawo do posługiwania się tytułem Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”
  – Możliwość zaprezentowania pracy konkursowej na stronie internetowej Konkursu.

§ 9.
Prawa autorskie i dane osobowe

 1. Niepełnoletnie osoby uczestniczące w Konkursie są zobowiązane do przedstawienia Organizatorom Konkursu pozwolenia na udział w Ogólnopolskim Konkursie „Poznajmy się” podpisanego przez ich rodziców bądź prawnych opiekunów.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Konkursie są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że przygotowana przez nich praca konkursowa jest ich autorstwa (lub współautorstwa) i nie narusza praw osób trzecich. Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu.
 3. Osoby uczestniczące w Konkursie udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  – druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
  – upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnienia
  – prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu
 4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane – wyłącznie w celu organizacji i realizacji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się” – przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni – FLOW zwaną dalej administratorem danych osobowych.
  Adres administratora danych osobowych:
  Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni – FLOW
  05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestniczki/ uczestnika Konkursu [art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)].
 6. Udostępnienie przez osoby uczestniczące w Konkursie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań związanych z organizacją i realizacją Konkursu, jest ono warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
 7. Osoby uczestniczące w Konkursie mają prawo:
  – do udostępnienia im przez administratora złożonych przez siebie danych osobowych w celu sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały administratorowi udostępnione,
  – do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych przez administratora,
  – do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora danych osobowych wskazanego przez uczestniczkę/ uczestnika Konkursu,
  – do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku, gdy uważają, że ich dane osobowe przetwarzane są w sposób niewłaściwy.
 8. Dane osób uczestniczących w Konkursie nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez uczestnika Konkursu.
 2. Organizator Konkursu może wykluczyć uczestników z udziału w Konkursie
  w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu lub Kapituła Konkursu.

PRZECZYTAJCIE, TO WAŻNE!

W ocenie prac konkursowych brana będzie pod uwagę:

 • bezpośrednia, udokumentowana współpraca w przygotowaniu projektu polskiej młodzieży z przebywającymi w Polsce uchodźcami, imigrantami lub przedstawicielami mniejszości etnicznych i narodowych;
 • wkład uczestników Konkursu w realizację projektu, a w szczególności: zaangażowanie, pomysłowość i innowacyjność, stopień trudności podjętego zadania (umiejętność pokonywania trudności), wykorzystanie dostępnych materiałów źródłowych;
 • treść projektu otwarta na wymiary wielokulturowości, wspierająca postawę empatii wobec prezentowanych osób;
 • efekt końcowy, a w szczególności: zawartość merytoryczna projektu, jego oryginalność, spójność przyjętych założeń z doborem form ich realizacji, atrakcyjność prezentacji;
 • sposób i zakres upowszechniania projektu (załączona dokumentacja podjętych w tym zakresie działań).

Pamiętajcie, że jeden zespół opracowujący projekt nie powinien liczyć więcej niż 10 osób.

Pamiętajcie również, że to Wy przygotowujecie projekt, a osoba dorosła może Was w tym tylko wesprzeć.

Obserwuj nas